Modelling Incomplete Rationality in Retirement Decisions

Info: 

O czym jest projekt?

Większość modeli makroekonomicznych reform systemów emerytalnych zakłada, że ludzie są dalekowzroczni i postępują racjonalnie. W tych modelach, prawidłowa odpowiedź na długowieczność oraz niektóre reformy systemu emerytalnego polega na zwiększeniu prywatnych oszczędności dobrowolnych oraz podaży pracy. Tymczasem dane ze świata rzeczywistego sugerują, że taka reakcja, jeśli w ogóle występuje, jest stosunkowo słaba. Prawdopodobnie jest to przejawem tego, że oszczędności w cyklu życia oraz podaż pracy mogą być pod silnym wpływem czynników krótkofalowych. Zaprojektujemy modele z niepełną racjonalnością, które będą w stanie przynajmniej częściowo replikować tę własność rzeczywistości. W takim modelu będzie można przeanalizować ex ante, czy i jakie instrumenty zachęcające do oszczędzania na emeryturę mogą być skuteczne i podnosić dobrobyt.

Dlaczego projekt jest interesujący?

Od dekad reformy systemów emerytalnych w wielu krajach europejskich, zwłaszcza w Polsce, wprowadza się bez oceny ex ante ich prawdopodobnych skutków – tak pod względem efektów makroekonomicznych jak i dobrobytowych. Nasze wyniki będą w stanie wesprzeć decyzje dotyczące kształtu tzw. III filara emerytalnego, zanim zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje.

W jakim kierunku zmierza badanie? Jaki jest cel badań?

W pierwszej kolejności przeprowadzimy analizę empiryczną zależności pomiędzy cechami psychologicznymi i decyzjami o inwestycjach finansowych. Analiza zostanie przeprowadzona na danych jednostkowych, pochodzących z Niemiec. Dotąd literatura skupiała się na wiedzy finansowej, ale pomijała czynniki behawioralne. Po drugie, przetestujemy empirycznie założenie, które leży u podstaw większości modeli makroekonomicznych: wybór pomiędzy konsumpcją i oszczędnościami wynika z takich samych zależności w cyklu życia. Bazując na dotychczasowych dokonaniach literatury przetestujemy założenie o przechodniości preferencji z wnioskami dla decyzji o oszczędzaniu w cyklu życia. Po trzecie, wykorzystamy wnioski z obu analiz empirycznych, by skonstruować model OLG z prywatnymi oszczędnościami dobrowolnymi, wiedzą finansową oraz ograniczoną racjonalnością. W tym modelu przeprowadzimy eksperymenty polegające na wprowadzeniu instrumentów wspierających oszczędzanie na emeryturę. Przeanalizujemy efekty makroekonomiczne oraz dobrobytowe takich instrumentów.

Budget: 

Projekt realizowany wspólnie z Instytutem Badań Strukturalnych w ramach polsko-niemieckiej współpracy badawczej zaczynamy badać systemy emerytalne przy założeniu ograniczonej racjonalności podejmowania decyzji. Naszymi partnerami w tym projekcie są Patrick Puhani oraz Konrad Schaeffer z Leibniz Universität Hannover.

Źródło finansowania | Financing : Narodowe Centrum Nauki, BEETHOVEN 1

Projekt realizowany | Timeline : 02/2016 – 02/2019

Budżet łączny | Total budget: 446 813 zł

  • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 86 400zł
  • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | compensation to research assistants: 140 400 zł
  • komputery i oprogramowanie (m.in. licencje Fortran) | hardware and software (incl. Fortran): 35 000 zł
  • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 102 815 zł
  • materiały + promocja | consumables + visibility: 8 213 zł
  • koszty pośrednie dla Instytutu Badań Strukturalnych | overheads for Institute for Structural Research: 68 635 zł
Purpose: 

.

1st meeting

At the working seminar of the Beethoven project (4-7 November) Jan presented our overlapping generations model. It will be used to check welfare effects of policies intended as incentives for increased retirement saving. Present were our co-authors from Leibniz University of Hanover: Patrick Puhani and Konrad Schäfer.


2nd meeting

The meeting was held in Hannover. We discussed the potential directions for contributing to the empirical and theoretical literature in our two joint papers.

The theoretical paper rests upon developing a model which adequately captures the response of private voluntary savings to the incentives embedded in the pension system. Current models have a very strong reaction because fully rational agents internalize completely the consequences of changes in the pension system. Their reaction is strong on both the intertemporal choice (savings) and intratemporal choice (labor supply). Meanwhile, empirical evidence is rather weak: people do respond to incentives, but to a much lesser extent. For example, Myck and Lachowska in a recent study using the evidence from Polish pension system reform show that the actual crowding out effect is there, but is rather small. We seek features of the consumer choice that will make model choices closer to what is observed in the data.

The empirical paper intends to address the question of early labor market quits in most advanced countries. Indeed, some earlier research shows that the disincentives embedded in the pension system may contribute to early labor market exits, even in the US. In a widely commented study, French shows that removing some of the kinks in the institutional design of the pension system are likely to extend the careers by as much as two years. However, studies such as this one leave no room for household optimization. We intend to develop the literature further in this direction.


3rd  meeting

(to be held in Warsaw in 2018)