Task content of jobs and inequality

Info: 

In this research project, we focus on how new technologies affected wage inequality within-occupations. By doing so, we  contribute to the literature on skill-biased technological change in two ways: first, we incorporate a dynamic dimension to the analysis by including measures on the scope and pace of changes in task content. Second, we shift our interest from differences across occupations to inequality within occupations.

Both changes are relevant from a policy perspective. Analyzing dynamics help us to understand how occupations evovle, and how workers cope with those changes. Focusing on inequality within occupations, we can understand better who were the winners and losers from the adoption of new technologies, and possibly consider what policy instruments could ameliorate the negative consequences of technological progress.

We test two hypothesis:

Changes in the task composition towards more complex tasks were followed by increases in relative wages.

Occupations that experienced larger changes in their tasks contents present higher wage inequalities.

The analysis of the impact of technological growth in the labor market has gained momentum in the last years. Nowadays, almost every economist agrees with the statement that technological progress...

Budget: 

Źródło finansowania | financingNarodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 11

Projekt realizowany | Timeline: 03/2017 – 03/2019

Budżet łączny | Total budget: 96 454 zł

 • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 24 000 zł
 • komputery i oprogramowanie | hardware and software: 15 850 zł
 • konferencje i inne wyjazdy | conferences: 16 500 zł
 • Dane |  Data: 12 270 zł
 • książki | books: 3 000 zł
 • materiały | consumables: 2 400 zł
 • koszty pośrednie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | overheads for the Faculty of Economics: 6 717 zł
 • koszty pośrednie dla Uniwersytetu Warszawskiego | overheads for the University of Warsaw: 6 717 zł
Purpose: 

Objectives | Cel badania

In English We analyze the consequences of changes in the task content of jobs on wages \emph{within} occupations. In this project, we formulate two hypotheses: (1) occupations where the share of more complex (defined as nonroutine cognitive) tasks increased, experienced a larger increase in wages; (2) within occupation wage inequalities are larger in those occupations that experienced more changes in the task content.

Po polsku Zbadamy i przeanalizujemy jak zmiany w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników oddziałują na płace wewnątrz grup zawodowych. Sformułowane zostały dwie hipotezy: (1) zawody, w których liczba skomplikowanych (zdefiniowanych jako nierutynowe poznawcze) zadań wzrosła, doświadczają większych zmian w płacach; (2) wewnątrz grup zawodowych nierówności płacowe są większe w tych zawodach, w których w większym stopniu zmienił się zakres zadań.


Method | Metodyka

In English We work with microeconomic data sources that allow to recover workers' occupations and earnings. Additionally, we will employ the DOT and O*NET databases, to recover the task content of occupations. Using these databases, we perform the following tasks.

 • Provide a descriptive analysis of changes in the demand for skills in the context of transition and developed countries
 • Identify the occupations that changed the most over the period and the direction of these changes. We will extend the existing analysis by developing a synthetic measure of the size and scope of these changes.
 • Correlate the changes in the task composition of occupations to changes in relative wages.

Po polsku Projekt ma charakter empiryczny. Wykorzystane zostaną dane mikroekonomiczne w calu pozyskania informacji o zawodach i płacach. Dodatkowo, korzystać będziemy z baz DOT and O*NET, które zawierają informacje o zadaniach wykonywanych w ramach zawodów. Na podstawie baz danych:

 • przygotowana zostanie analiza deskryptywna zmian w popycie na umiejętności w krajach transformacyjnych oraz rozwiniętych.
 • zidentyfikowane zostaną zawody, w których zmiany w zakresie zadań były największe oraz kierunki tych zmian.
 • połączone zostaną zmiany w zakresie zadań w zawodzie ze zmianami w relatywnych płacach.

Intended contribution | Planowane efekty

In English  Our project builds on the existing literature in two dimenstions. First, we focus on the dynamic aspect of technological change. The development of an index of change is an important part of this task and a valuable sub-product of our research that can be used to explore connected topics. Second, our analysis will focus on wage inequality within occupation, a phenomenon that was mostly disregarded in the existing literature.

Understanding more on the sources of wage inequality (worker or firm heterogeneity) could inform on where the main bottlenecks are and how they can be addressed. Moreover, it can inform on which workers experienced/will experience more distress, and inform on how to target them better.

Po polsku Nasz projekt przyczyni się do rozwoju literatury w dwóch aspektach. Po pierwsze, wypełniona zostanie luka dotycząca dynamicznego aspektu zmian technologicznych do tej pory pomijanego w badaniach. Stworzony zostanie wskaźnik zmian, który będzie mógł być wykorzystywany przez badaczy do dalszych prac nad poruszanym tematem. Po drugie, nasza analiza koncentruje się na nierównościach dochodowych wewnątrz grup zawodowych - kolejny temat dotychczas niepojawiający się szerzej w literaturze.

Większe zrozumienie źródeł nierówności dochodowych może pomóc wskazać, gdzie znajdują się największe problemy i jak z nimi walczyć. Co więcej, również pracownicy i pracodawcy bardziej świadomi z czego wynika ich pozycja na rynku i w rozkładzie płac, mogą wykorzystać tę wiedzę na swoją korzyść.

W toku | Work in progress

 • Within occupation wage dispersion and the task content of jobs ( )

  The relation between income inequality and technological progress has many chapters, of which the most recent corresponds to the task content of jobs. Proponents of this theory suggest that falling prices of computational power coupled with the increasing power of computers leads to an increasing substitution of workers with computers and a hollowing of the middle of the income distribution. While empirical analysis on task content of jobs explain inequality between occupations, we test whether the framework can also foster our understanding of wage dispersion within occupations. Using European data, we obtain estimates of wage dispersion and residual wage dispersion for each occupation and relate it to the task content. The results suggest that nonroutine intensive occupations presented greater wage dispersion, even after controlling for a variety of factors. 

  Lucas
  van der Velde
 • Phasing out: routine tasks and retirement ( )

  Population ageing poses new challenges to the sustainability of the pension system and possibly to economic growth in advanced economies. In such context, calls are made to increase participation of workers close to their retirement age. Ageing occurs in a period where technological progress has changed the patterns of labor demand, away from physically demanding tasks (opportunity) and into more cognitive-interpersonal type of tasks (challenge). To understand the net effect, we analyze the relation between automation and labor supply of older workers. We explore whether exposure to technological change, measured by the task content of jobs, was connected to labor supply of older workers in Germany and Great Britain. Using panel data, we show that the adjustment in the number of hours of workers in occupations exposed to automation was small, and only negative for a subset of workers. The exposure to automation is related to somehow earlier retirement, but the size of the relation is small.

  Lucas
  van der Velde